Dla pacjenta


PRAWA PACJENTA:

-PRAWO DO POSZANOWANIA GODNOŚCI-Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

-PRAWO WYBORU-Pacjent ma prawo wyboru lekarza poz, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej, lekarza specjalisty, spośród wszystkich lekarzy mających umowę z NFZ. Wybór placówki medycznej realizującej świadczenia w ramach kontraktu z NFZ jest dowolny.

-PRAWO DO TAJEMNICY-Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

-PRAWO DO INFORMACJI- Pacjent ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia.

-PRAWO DO WYRAŻANIA ZGODY-Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenia świadczeń medycznych albo odmowy takiej zgody, jeżeli przepisy odrębnych ustaw nie stanowią inaczej.

-PRAWO DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ-Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

-PRAWO DO DOCHODZENIA SWOICH PRAW-Pacjent ma prawo do składania skarg lub reklamacji w formie ustnej lub pisemnej. Skargi dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ może kierować do Działu Skarg i Wniosków NFZ.

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

MIEJSCE SKŁADANIA SKARG: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, Kraków, ul. Ciemna 6, tel.12 298 83 03 
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost