RODO


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłaju Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w 32-015 Kłaj 820, którego reprezentuje Preze spółki Marcin Jurkowski,

  2. Inspektorem Danych Osobowych jest Rafał Dąbrowski kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ w Kłaju możliwy jest pod adresem iod@zdrowyklaj.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu diagnostyki i leczenia potrzebnych do realizacji danego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. 

  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom leczniczym w związku z zachowaniem ciągłości leczenia, organom administracji w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane osobowe.

  5. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

  6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

  8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

  9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu. 
Projekt i realizacja: Projekt i realizacja Eurohost